OFS Blansko

Soutěže OFS Blansko jsou řízeny výkonným výborem.

Členové výkonného výboru jsou volení na valné hromadě, které se zúčastní zástupci oddílů. Volební valná hromada se koná vždy ve čtyřletých intervalech, volební období je tedy čtyřleté. Každá valná hromada však může provést změny v obsazení výkonného výboru.

Soutěže OFS jsou dále řízeny prostřednictvím odborných komisí, jejichž personální složení schvaluje výkonný výbor na návrh předsedy dané komise. Členové odborných komisí již nemusí být a zpravidla nejsou volení.

Cílem a úkolem jednotlivých odborných komisí (sportovně-technická, disciplinární, rozhodčích a delegátů, mládeže, trenérská, ...) je vést a být odpovědným za daný svěřený úsek.