Výkonný výbor OFS Blansko

Výkonný výbor OFS má 7 členů včetně předsedy. Výkonný výbor volí ze svého středu místopředsedu. Funkční období výkonného výboru je 4 roky. Změny v jeho složení může činit každá valná hromada.

Výkonný výbor se schází nejméně 1x měsíčně. Zabezpečuje usnesení valné hromady a zajišťuje okresní soutěže. K jejich řízení vydává příslušné rozpisy. Jmenuje a odvolává předsedu a členy sportovně technické komise (STK), disciplinární komise (DK) a komise rozhodčích (KR), případně i dalších komisí (mládeže, trenérské, organizační apod.). Je oprávněn rozhodovat ve věcech, které nejsou Stanovami, řády a předpisy FAČR vyhrazeny valné hromadě, revizní komisi či jiným orgánům.

V záležitostech, v nichž podle zvláštních předpisů (soutěžní řád, disciplinární řád, licenční řád rozhodčích) přísluší v I. instanci rozhodování odborným komisím (STK, DK, KR) plní funkci odvolacího orgánu. O vyloučení člena výkonného výboru, rozhoduje-li jako odvolací orgán, platí ustanovení čl. 10 odst. 7.

Výkonný výbor OFS Blansko

 

Předseda:

JUDr. Vladimír Kristýn
Telefon: 
777 747 868

Místopředseda:

Mgr. Milan Strya
tel. 606 902 523
milan.strya@seznam.cz

 

 

Předseda STK:

Čechman Jaroslav
Telefon: 516 472 134, 737 620 419
E-mail: cechman.jaroslav@seznam.cz

Předseda DK:

Jaromír Janíček

tel.737 259 197

Předseda KRD:

Petr Mrázek
Telefon: 602 792 542, 603 867 757

Předseda KM:

Martin Maňoušek

 

 

Člen VV:

Marcel Mokrý

tel.774 222 512

Jaroslav Grégr

tel.777 820 671
 

 • zodpovídá za chod OFS a činnosti jednotlivých orgánů svazu
 • zastupuje OFS ve věčech, svěřených valnou hromadou a VV

 

 • zastupuje OFS ve věcech svěřených předsedou OFS
 • řídí činnost v nepřítomnosti předsedy

 

 • zodpovídá předsedovi za chod sportovně-technické komise
 • zodpovídá za průběh a chod soutěží OFS a jejich regulérnost
 • zodpovídá za výkon represivní a výchovné stránky OFS

 

 • zodpovídá za činnost kontrolní, hodnotící
 • dohlíží na řádné obsazení soutěží rozhodčími a tímto zajištěním regulérnosti soutěží
 • zodpovídá za činnost výchovnou
 • řídí a určuje směr organizace soutěží mládeže a zodpovídá za organizování výběrů mládeže